Vedtægter

Vedtægter for Dansk Møllerforening

DMF logo

 

 

§ 1
Foreningens navn er Dansk Møllerforening.

 

§ 2
Foreningens formål er at værne om møllerfaget, dets historie og bygningsmæssige minder.

Gennem deltagelse i den offentlige debat og gennem formidling af viden om møllerfaget og dets historie forsøges skabt bred folkelig forståelse og interesse for dette arbejde.
Et led i formidlingen er at udgive medlemsbladet "Møllen" så ofte og i det format, økonomien tillader det, ligesom der i forbindelse med den årlige generalforsamling så vidt muligt afvikles et møllekulturelt indslag med tilknytning til den egn, hvor generalforsamlingen finder sted.
Endvidere kan foreningen, hvis økonomien tillader det, støtte aktiviteter, der fremmer foreningens formål.

 

§ 3
Som medlem kan optages enhver person, forening, institution eller firma, der er interesseret i møllerfaget, dets historie, bygningsmæssige minder og formidlingen heraf.

§ 4
Foreningens interesser varetages af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen og afgår skiftevis hvert andet år (3 i ulige år og 4 i lige år). 
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem. Ved bestyrelsens sammensætning bør dog tilstræbes en god geografisk dækning. Genvalg kan finde sted.

Endvidere kan som kommitteret medlem af bestyrelsen optages repræsentanter for en offentlig myndighed, f.eks. Kulturstyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen afholder normalt mindst to bestyrelsesmøder om året og er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

 

§ 5
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt i maj eller juni måned på skift mellem landsdelene.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved meddelelse i "Møllen", hvor foreningens regnskab samtidigt offentliggøres.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 10 dage forinden.
Dagsorden for generalforsamlingen:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5.  Valg      
  a. Valg af bestyrelsesmedlemmer   
  b. Valg af 2 suppleanter, der vælges for ét år
  c. Valg af 2 bilagskontrollører, der vælges for ét år
 6. Eventuelt

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et antal medlemmer, der svarer til 1/5 af det samlede antal, kræver det, ligesom et flertal i bestyrelsen kan forlange det. Indkaldelsesvarslet til en sådan ekstraordinær generalforsamling er som ved en ordinær generalforsamling.

 

§ 7
Regnskabsåret er kalenderåret. Kasserer varetager bogholderi, ajourføring af medlemskartotek samt opkrævning af kontingent. Til at forestå bogholderi og opkrævning af kontingenter har bestyrelsen mulighed for at udpege en kasserer uden for bestyrelsens kreds. En udpeget kasserer refererer til foreningens valgte bestyrelse, der har det overordnede ansvar i forhold til foreningen.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer af hæfte for påtagne forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretslige principper anvendelse.

§ 8
Medlemsbladet "Møllen" tilsendes alle medlemmer. Bestyrelsen udpeger en redaktør, der sørger for bladets udgivelse.

 

§ 9
Ændringer i vedtægterne eller opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling, når 2/3 af foreningens medlemmer stemmer derfor, eller ved to på hinanden følgende generalforsamlinger af de mødte medlemmer med simpel stemmeflerhed.

 

§10
I tilfælde af foreningens opløsning i henhold til de i disse loves § 9 nævnte regler skal der oprettes en fond, bestående af den på opløsningstidspunktet værende nettoformue. Fonden benævnes Dansk Møllerforenings Mindefond, og generalforsamlingen skal træffe bestemmelse om anvendelse af fonden og dens formue.Således vedtaget på generalforsamlingen, den 28. maj 2005, samt 30. maj 2014 og 5. juni 2015.