2013

Høringssvar til vandplan 1 fra Organisationen Danske Museer


Hent som pdf

 

19. december 2013

 

Association of Danish Museums

Vartov, Farvergade 27D

1463 København K, Denmark

T + 45 4914 3966

F + 45 4914 3967

info@dkmuseer.dk

www.dkmuseer.dk

 

Nils M. Jensen

Direktør/Director General

M +45 25489328

nils.m.jensen@dkmuseer.dk

 

j.nr. 2013.47.

Til Miljøministeriet

Naturstyrelsen

 

nst@nst.dk


Høringssvar fra Organisationen Danske Museer (ODM) vedrørende de statslige vandplaner og kulturhistoriske interesser

 

Tillad undertegnede, på vegne af ODM, at fremsende følgende høringssvar vedr. de statslige vandplaner, der har til formål at forbedre naturens tilstand på en lang række områder. Planer som ODM konstaterer, kan få endog meget fatale konsekvenser for en lang række kulturhistorisk væsentlige anlæg i hele landet.

 

ODM vil gerne opfordre til, at der i et tæt samarbejde omkring skabelse af et godt vandmiljø samtidig sikres, at der også tages hensyn til bevarelse af væsentlige kulturhistoriske værdier. I den sammenhæng spiller de statsanerkendte museer en nøglerolle.

 

De kulturhistoriske interesser knytter sig både til arkæologiske strukturer og til interesser indenfor den nyere tids historie vedrørende bevaring af mølletekniske anlæg - ikke mindst til sikring af vand til møllerne. Sikring af vandstanden i voldgravsystemer er ligeledes af stor betydning for såvel voldgrave som eventuelle bygninger på voldstedet. Et forhold der i øvrigt helt eksplicit fremgår af det EU-direktiv, der danner grundlag for vandplanerne. Her i anføres, at man skal tilsikre, at der tages hensyn til de kulturhistoriske anlæg – og at særligt interessante anlæg kan klassificeres som HMWB (Heavily Modified Water Bodies).

 

De statsanerkendte kulturhistoriske museer i Danmark er i besiddelse af den fornødne ekspertise i forhold til de kulturhistoriske anlæg, hvorfor museerne bør inddrages direkte i processen – og så tidligt som muligt. Helt på lige fod med eksperter på naturområdet.

 

Det er museernes klare erfaring, at arbejdet med vandplaner er en endog meget stor opgave tidsmæssig – og dermed økonomisk - at håndtere, hvorfor de økonomiske forudsætninger for at forestå arbejdet skal være til stede. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at besigtigelser, møder og detaljerede kulturhistoriske og arkæologiske undersøgelser ligger udenfor museernes almindelige antikvariske kontrol, og at der derfor i forbindelse med implementering af vandplanerne bør afsættes midler her til. ODM vil opfordre Naturstyrelsen til at tage kontakt med Kulturstyrelsen herom.  

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Nils M. Jensen